Egzaminy

Szkolenie osoby ubiegającej się o wydanie uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym prowadzone jest w ośrodku szkolenia kierowców. Ośrodek szkolenia może być prowadzony przez przedsiębiorcę, szkołę lub jednostkę resortu obrony narodowej na podstawie stosownego zezwolenia. Zezwolenie to wydaje starosta w formie decyzji administracyjnej. Na nim ciąży także obowiązek kontroli ośrodków szkolenia kierowców.

Osoba ubiegające się o prawo jazdy podlega szkoleniu, które obejmuje:

 • szkolenie podstawowe – przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego w zakresie określonej kategorii prawa jazdy,
 • szkolenie uzupełniające – przeprowadzane na wniosek osoby, która ukończyła szkolenie podstawowe.

Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przez osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy, a jeżeli osobą tą jest uczeń szkoły, której program nauczania obejmuje szkolenie osób ubiegających się o prawo jazdy, okres ten wynosi 12 miesięcy.

Wymagany dla danej kategorii wiek wynosi:

 • 14 lat – dla kategorii AM,
 • 16 lat – dla kategorii A1, B1 i T,
 • 18 lat – dla kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E,
 • 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kat. A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kat. A2,
 • 21 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kat C, C+E, D1 i D1+E,
 • 24 lata – dla kat. A, jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kat. A2,
 • 24 lata – dla kat. D, D+E.

Jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie na kategorię AM, A1, A2, B, B1 lub T za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Program szkolenia kandydatów na kierowców zakłada, iż liczba godzin zajęć dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu nie może być mniejsza niż:

 1. dla zajęć teoretycznych:
  • 30 godzin w zakresie kategorii A1, A2, A, B1, B, T prawa jazdy lub pozwolenia,
  • 20 godzin w zakresie kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E prawa jazdy,
  • 10 godzin w zakresie kategorii AM;
 2. dla zajęć praktycznych:
  • 10 godzin w zakresie kategorii AM,
  • 15 godzin w zakresie kategorii B+E,
  • 20 godzin w zakresie kategorii A1, A2, A, C1, C1+E, D1+E, T prawa jazdy,
  • 25 godzin w zakresie kategorii C+E lub D+E prawa jazdy,
  • 30 godzin w zakresie kategorii B1, B, C, D1 prawa jazdy lub pozwolenia,
  • 60 godzin w zakresie kategorii D prawa jazdy,

Godzina lekcyjna dla zajęć teoretycznych wynosi 45 minut, a dla zajęć praktycznych 60 minut.

Egzamin teoretyczny

Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających tożsamość:

 • dowód osobisty,
 • kartę pobytu,
 • paszport,

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w sali oznaczonej informacją „Sala egzaminacyjna” przy użyciu komputerowych urządzeń egzaminacyjnych dla każdej osoby egzaminowanej i trwa 25 minut. Egzamin polega na wskazaniu (poprzez wciśnięcie lewego przycisku myszki) w czasie rzeczywistym prawidłowej odpowiedzi na wybrane losowo, przez system teleinformatyczny komputera pytania.

Prawidłowa odpowiedź jest tylko jedna. Na pytania od 1 – 20 odpowiadamy, poprzez naciśnięcie przycisków „TAK” lub „NIE”. Natomiast na pytania od 21 do 32 odpowiadamy, poprzez naciśnięcie przycisków A, B lub C.

Na pytania od nr 1 – 20 przewidziano 20 sekund czasu na zapoznanie się z pytaniem i 15 sekund czasu na udzielenie odpowiedzi. W pytaniach od nr 21 – 32 na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi, przewidziano 50 sekund.

Poziom trudności zadań oceniany jest w skali od 1 do 3 punktów.

 • 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Udzielone odpowiedzi można poprawiać w ramach przewidzianego limitu czasu. Przejście do kolejnego pytania dokonywane jest samoczynnie po upływie czasu przeznaczonego na odpowiedź lub poprzez wciśnięcie przycisku „Następne pytanie”. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.

Suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 74. Minimalna ilość punktów, konieczna do zaliczenia egzaminu, wynosi 68. Po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie na ekranie pojawia się wynik egzaminu.

Pytania będą odzwierciedlać sytuacje, z jakimi kierowcy mogą się spotkać w codziennym ruchu drogowym.

Od 11 maja 2015 r. obowiązuje nowa baza pytań stosowana podczas teoretycznych egzaminów państwowych na prawo jazdy, zatwierdzona przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.  Można ją obejrzeć na stronie: Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Egzamin praktyczny

Pobierz odpowiedni plik z opisem egzaminów.

Egzamin – kategoria A, A1, A2, AM

Egzamin – kategoria B, B1

Copyright © OSK ALFRED. Realizacja: Dotleniamy.pl
Call Now Button